Chuyển đổi nhà cung cấp ( Transfer tên miền )

Transfer domain là hình thức đổi nơi quản lý tên miền từ nhà đăng ký này sang một nhà đăng ký khác. Sau đây VH WEB giới thiệu vài thủ tục để có thể chuyển đổi tên miền giữa các nhà cung cấp tên miền của Việt Nam và Quốc tế.

Đối với tên miền Việt Nam

 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • Tên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
 • Yêu cầu Nhà đăng ký  cũ mở khóa tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (authencode).
 • Cung cấp thông tin authencode và bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký có xác nhận của chủ thể cho Mắt Bão.
 • Thời gian tối đa để tranfer tên miền sau khi nhận đầy đủ yêu cầu trên là 5 ngày
 • Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Mắt Bão làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CP

Đối với tên miền Quốc tế

 • Bạn kiểm tra tên miền không bị lock (domain trạng thái active)
 • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày
 • Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key
 • Bạn phải check được email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi
 • Chủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm.
 • Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền
 • Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua CP